Organigramm

Den Observatoire fir Kompetitivitéit (ODC, Observatoire de la compétitivité) ënnersteet dem Wirtschaftsminister a steet dem Koordinatiounscomité vun der Tripartite zur Verfügung. Den ODC kann op en Netzwierk vun lëtzebuergeschen an auslänneschen Experten zeréckgräifen fir seng Missiounen ze erfëllen.

Eng erfollegräich Ausféierung vun den Aarbechten vum ODC hänkt direkt vun der Zesummenaarbecht vun verschiddenen Acteuren of:

  • d'Generaldirektioun Kompetitivitéit vum Wirtschaftsministère déi d'Analysen a d'Fuerschungsaarbechten koordinéiert, woubäi de statistesche Volet vum STATEC assuréiert gëtt;
  • d'Sozialpartner, notamment am Conseil économique et social, an de Comité de coordination tripartite, déi Avisen a Recommandatiounen ofginn an domat fir pertinent Ureegungen suergen;
  • lëtzebuergesch oder auslännesch Experten déi kënne beoptraagt ginn fir verschidden Analysen a Fuerschungsaarbechten ze realiséieren.
L'organigramme de l'Observatoire de la compétitivité
L'organigramme de l'Observatoire de la compétitivité

Aktualiséiert